0 termék
0 Ft
Vizuális kommunikáció - Szöveggyűjtemény
Blaskó Ágnes (szerk.) - Margitházi Beja (szerk.)
Oldalszám: 434
ISBN 9789632791111
Kiadás éve: 2010
Ár: 4400 Ft
 
Kosárba
 
darab

Ebben a szö­veg­gyűj­te­mény­ben olyan kü­lön­bö­ző el­mé­le­ti irá­nyo­kat in­vi­tá­lunk a vi­zu­a­li­tás­ról való közös gon­dol­ko­dás­ra, mint a kog­ni­tív tu­do­mány és per­cep­ció­el­mé­let, sze­mi­o­ti­ka, mű­vé­szet­tör­té­net, fe­mi­niz­mus és pszi­cho­a­na­lí­zis, kul­tu­rá­lis meg­kö­ze­lí­tés, il­let­ve tar­ta­lom­elem­zé­si mód­sze­rek. Min­den el­mé­le­ti irányt három szö­veg kép­vi­sel a könyv­ben: a Be­ve­ze­tő szö­ve­ge­ket olyan írá­sok közül vá­lasz­tot­tuk, ame­lyek tan­könyv­sze­rű­en vá­zol­ják az adott meg­kö­ze­lí­tés lé­nye­gét és vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ós re­le­van­ci­á­ját; az Alap­szö­ve­gek az adott szem­lé­let­mód pa­ra­dig­ma­te­rem­tő, már klasszi­kus­sá vált da­rab­jai; az Eset­ta­nul­má­nyok az ak­tu­á­li­san tár­gyalt szem­lé­let­mód gya­kor­la­ti fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gát szem­lél­te­tik, azaz egy konk­rét, az „utcán he­ve­rő” eset egy­sze­rű elem­zé­sét nyújt­ják.

A dön­tő­en ma­gya­rul eddig nem ol­vas­ha­tó, kur­rens írá­so­kat tar­tal­ma­zó kö­te­tet ajánl­juk mind­azok­nak, akik nem csak szem­lél­ni, hanem kér­dé­sek­kel meg­ra­gad­ni és ér­tel­mez­ni sze­ret­nék a mind­annyi­un­kat el­bo­rí­tó hét­köz­na­pi lát­vá­nyo­kat.

Blas­kó Ágnes kom­mu­ni­ká­ció­ku­ta­tó, a BME Szo­cio­ló­gia és Kom­mu­ni­ká­ció Tan­szé­ké­nek ok­ta­tó­ja, a Ty­po­tex­nél meg­je­lent Írás 1.0 c. könyv egyik szer­ző­je.

Mar­git­há­zi Beja film­te­o­re­ti­kus, az ELTE BTK Film­tu­do­mány Tan­szé­ké­nek ad­junk­tu­sa, Az arc mo­zi­ja. Kö­zel­kép és film­stí­lus (2008) c. könyv szer­ző­je.

Kommunikáció könyveink