0 termék
0 Ft
Kommunikációelmélet - A testbeszédtől az internetig
Te­res­tyé­ni Tamás
Oldalszám: 348
ISBN 9789639664241
Kiadás éve: 2006
Ár: 4200 Ft
 
Kosárba
 
darab

Te­res­tyé­ni Tamás Kom­mu­ni­ká­ció­el­mé­le­te az em­be­ri vi­sel­ke­dés azon alap­té­te­lé­nek tu­do­má­nyos igé­nyű, de min­den rész­le­té­ben köz­ért­he­tő ki­bon­tá­sa, hogy nem lehet nem kom­mu­ni­kál­ni. Ve­zér­gon­do­la­ta, hogy a kom­mu­ni­ká­ció az em­be­rek kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés, a köl­csö­nös meg­ér­tés ter­mé­ke. Leg­mé­lyebb alap­ja­i­ban maga is együtt­mű­kö­dés, egy­ben min­den más ter­mé­sze­tű együtt­mű­kö­dés el­en­ged­he­tet­len tar­to­zé­ka, ko­vá­csa, elő­se­gí­tő­je. A könyv a ma­te­ma­ti­kai kom­mu­ni­ká­ció­el­mé­let, a sze­mi­o­ti­ka, az el­mé­le­ti nyel­vé­szet, a nyelv­fi­lo­zó­fia, a já­ték­el­mé­let, a kog­ni­tív tu­do­mány, a szo­cio­ló­gia, a tár­sa­da­lom­el­mé­let, az eto­ló­gia és más tu­do­mány­ágak meg­ál­la­pí­tá­sa­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val te­kin­ti át a kom­mu­ni­ká­ció je­len­sé­ge­it az ál­la­ti jel­zé­sek­től kezd­ve a korai ember test­kom­mu­ni­ká­ci­ó­ján, majd a nyelv ki­ala­ku­lá­sán, aztán az írás meg­je­le­né­sén ke­resz­tül egé­szen nap­ja­ink ma­ga­san tech­ni­ci­zált kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ig és me­dia­ti­zált kul­tú­rá­já­ig, a sajtó, a te­le­ví­zió, a mul­ti­mé­dia és az in­ter­net vi­lá­gá­ig. Ha­szon­nal for­gat­hat­ják a tu­do­má­nyok, a média és az ok­ta­tás te­rü­le­tén dol­go­zó szak­em­be­rek, a kom­mu­ni­ká­ció tárgy­kö­ré­vel most is­mer­ke­dő egye­te­mi-fő­is­ko­lai hall­ga­tók és mind­azok, akik a kom­mu­ni­ká­ció kér­dé­sei iránt ér­dek­lőd­nek.

Te­res­tyé­ni Tamás, PhD az MTA-EL­TE Kom­mu­ni­ká­ció­el­mé­le­ti Ku­ta­tó­cso­port tu­do­má­nyos fő­mun­ka­tár­sa, a JEL-KÉP című kom­mu­ni­ká­ció­tu­do­má­nyi fo­lyó­irat fő­szer­kesz­tő­je.

Kommunikáció könyveink