0 termék
0 Ft
Kommunikáció
Karl Erik Rosengren
Oldalszám: 260
ISBN 9789632790084
Kiadás éve: 2008
Ár: 3200 Ft
 
Kosárba
 
darab

Ro­s­eng­ren köny­ve vi­lá­gos és ár­nyalt be­ve­ze­tést nyújt a kom­mu­ni­ká­ció egyre fon­to­sab­bá váló tu­do­má­nyá­ba. Át­te­kint­he­tő, jól ke­res­he­tő szer­ke­ze­té­vel és tisz­ta, vi­lá­gos szö­ve­ge­zé­sé­vel mél­tán nép­sze­rű tan­könyv az észak-eu­ró­pai fő­is­ko­lák és egye­te­mek mel­lett immár a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás­ban is. 
A Tár­sa­dal­mi kom­mu­ni­ká­ció so­ro­zat szer­kesz­tői olyan köny­ve­ket kí­ván­nak az ol­va­só ke­zé­be adni, ame­lyek egy­sze­rű stí­lu­suk­kal, vi­lá­gos szer­ke­ze­tük­kel és gaz­dag tar­tal­muk­kal hasz­no­san for­gat­ha­tók kö­zép­is­ko­lá­ban és egye­te­men egy­aránt. Ugyan­ak­kor ha­szon­nal for­gat­hat­ja min­den­ki – az is­ko­lán kívül is –, akit ér­de­kel­nek az em­be­ri és így szük­ség­kép­pen a tár­sa­dal­mi kom­mu­ni­ká­ció kér­dé­sei.

Kommunikáció könyveink