0 termék
0 Ft
Hatalom a mobiltömegek kezében
Halácsy Péter – Vályi Gábor – Wellman, Berry (szerk.)
Oldalszám: 288
ISBN 9789639664364
Kiadás éve: 2007
Ár: 3200 Ft
 
Kosárba
 
darab

Még egy év­ti­zed sem telt el az első ma­gyar nyel­vű ke­re­ső és hír­por­tál lét­re­ho­zá­sa óta, ám ami akkor sokak szá­má­ra tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kum­nak, avant­gar­de üz­le­ti vál­lal­ko­zás­nak vagy költ­sé­ges mé­dia­kí­sér­let­nek tűnt, mára a min­den­na­pok ma­gá­tól ér­te­tő­dő va­ló­sá­gá­vá vált.

Az in­ter­net ak­ko­ri új­don­sá­ga mára meg­ko­pott, és ma olyan bűvös sza­vak­tól vár­juk a jö­vő­be­li mély­re­ha­tó vál­to­zá­so­kat, az üz­le­ti és em­be­ri vi­szo­nyok for­ra­dal­ma­sí­tá­sát, mint a blo­gosz­fé­ra, a web 2.0 vagy a 4. ge­ne­rá­ci­ós mé­dia­esz­kö­zök. A MOKK mun­ka­tár­sai kez­det­től fogva hit­ték, hogy az in­ter­net­ben rejlő leg­ko­mo­lyabb üz­le­ti és tár­sa­dal­mi le­he­tő­ség a kö­zös­sé­gi in­ter­ak­ció és kom­mu­ni­ká­ció min­den ko­ráb­bi­nál ha­té­ko­nyabb tá­mo­ga­tá­sa révén nyí­lik meg, és a jövő mé­dia­esz­kö­zei olyan esz­kö­zök lesz­nek, ame­lyek le­he­tő­vé te­szik a köz­ve­tí­tett tar­tal­mak tár­sas vi­szo­nyok­ra és em­be­ri íté­le­tek­re építő szer­ve­zé­sét, va­la­mint a közös ér­dek­lő­dés men­tén szer­ve­ző­dő kö­zös­sé­gek ön­szer­ve­zé­sét. Talán a MOKK – vagy­is in­kább a kötet szer­zői – már akkor a web 2.0 pa­ra­dig­má­já­ban élt, mikor annak első kéz­zel­fog­ha­tó szol­gál­ta­tá­sai még fej­lesz­té­si pro­to­tí­pus fá­zis­ban sem vol­tak. Ez az érzés a kö­tet­ben sze­rep­lő cik­kek for­dí­tá­sa­kor fo­gal­ma­zó­dott meg ben­nünk iga­zán: ha ki­tö­röl­nénk a hi­vat­ko­zá­sok év­szá­ma­it, néhol kép­te­len­ség lenne el­dön­te­ni, hogy egy most in­dí­tott béta ver­zi­ó­jú web ket­tes vagy egy 15 évvel ez­előt­ti be­tár­csá­zós szol­gál­ta­tás­ról van-e szó.

Ez a kötet jó át­te­kin­té­se azok­nak az eset­ta­nul­má­nyok­nak és el­mé­le­ti épí­tő­koc­kák­nak, ame­lyek a tu­do­mány esz­kö­ze­i­vel is alá­tá­masz­tot­ták az in­ter­ne­tet kö­zös­sé­gi mé­dia­tér­ként el­kép­ze­lő, a MOKK-ot (Média Ok­ta­tó és Ku­ta­tó Köz­pont) élet­re hívó meg­ér­zé­se­in­ket.

Hal­ácsy Péter vil­la­mos­mér­nök­ként vég­zett a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men, je­len­leg a Szo­cio­ló­gia és Kom­mu­ni­ká­ció Tan­szé­kén mű­kö­dő Média Ok­ta­tó és Ku­ta­tó Köz­pont mé­dia­mér­nök ku­ta­tó­ja, ta­nár­se­gé­de. Ku­ta­tá­si te­rü­le­te a nyel­vé­szet és a szá­mí­tás­tu­do­mány ha­tá­rán lévő ter­mé­sze­tes nyelv­fel­dol­go­zás (azaz a na­tu­ral lan­gu­age pro­ces­sing). 

Vályi Gábor a BME Szo­cio­ló­gia és Kom­mu­ni­ká­ció Tan­szé­kén mű­kö­dő Média Ok­ta­tó és Ku­ta­tó Köz­pont­ban mé­dia- és kul­tú­ra­ku­ta­tó ta­nár­se­géd, éj­sza­kai klu­bok­ban dj, töb­bek kö­zött az Élet és Iro­da­lom ze­ne­kri­ti­ku­sa­ként új­ság­író, a Tilos Rá­di­ó­ban ku­rá­tor és a Ba­ráz­dán is cso­mót című ek­lek­ti­kus zenei műsor egyik há­zi­gaz­dá­ja.

Barry Well­man pro­fesszor, a tár­sa­dal­mi­há­ló-elem­zés nagy­mes­te­re, S.D. Clark szo­cio­ló­gia pro­fesszor, a Uni­ver­sity of To­ron­to Vá­ro­si és Kö­zös­sé­gi Ta­nul­má­nyok Köz­pont Net­Lab­ének ve­ze­tő­je.

Kommunikáció könyveink