Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

1. Eladó
Név:                             Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.
Székhely:                     1037 Budapest, Montevideo u. 3/b. fsz.1.
Üzleti tevékenység helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b. fsz.1.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b. fsz.1.
Telefon:                       1-4304500
Fax:                             1-4304509
E-mail:                         pphungary@pphungary.hu
Web:                            www.pphungary.hu
Cégjegyzékszám:        01-09-267066, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám:                    10875153-2-41
EU-adószám:               HU10875153
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 9233
Tárhelyszolgáltató: Serverside Kft., 1141 Budapest, Komócsy u. 33. mf. 2., hello@serverside.hu

2. A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

2.1. Regisztráció
A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, de a Vevő az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni. A webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése szintén nem kötött regisztrációhoz.
Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később - bejelentkezés után - módosíthatók.

2.2. Bejelentkezés

A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt elektronikus levélcímük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadását követően a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

2.3. Vásárlás

A vásárlás lépései:
- a megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezése,
- fizetési mód kiválasztása,
- szállítási, átvételi mód kiválasztása,
- szállítási és számlázási adatok megadása,
- megrendelés ellenőrzése,
- Általános Szerződési Feltételek elfogadása,
- megrendelés végleges elküldése,
- megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben Vevőnek küldött linkre kattintva (csak regisztráció nélkül történő vásárlás esetén).

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Eladó a megrendelhető áruk és szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök

Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít Vevő részére. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

4. Adatvédelem

Eladó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Vevő adatait.

4.1. Eladó által kezelt adatok regisztráció nélkül történő vásárlás esetén
Szállítási mód
Fizetési mód
Szállítási cím:
- Vezetéknév
- Keresztnév
- E-mail cím
- Telefonszám
- Irányítószám
- Város
- Utca
- Közterület
- Házszám
- Emelet
- Ajtó
Számlázási adatok, ha nem egyeznek meg a szállítási adatokkal:
- Név vagy cégnév
- Irányítószámszám
- Város
- Utca
- Közterület
- Házszám
- Emelet
- Ajtó

4.2. Eladó által kezelt adatok regisztrációval történő vásárlás esetén a regisztráció nélkül történő vásárlás esetén kezelt adatokon felül
- Titulus
- Vezetéknév
- Keresztnév
- E-mail cím
- Jelszó
- Hírlevél feliratkozás (nem kötelező adat)
- Orvosi pecsétszám (nem kötelező adat)

Eladó a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő felhatalmazza Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

5. A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai

5.1. Eladó által gyártott vagy forgalomba hozott termékek, nyújtott szolgáltatások

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás a webáruházban az adott termék vagy szolgáltatás oldalán ismerhető meg.

5.2. Eladó által üzemeltetett webáruházban értékesített, harmadik személyek által gyártott vagy forgalomba hozott termékek, nyújtott szolgáltatások

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás a webáruházban az adott termék vagy szolgáltatás oldalán, továbbá a termék gyártójának, első magyarországi forgalomba hozójának (a továbbiakban „forgalmazó”), a szolgáltatás nyújtójának információs oldalán vagy egyéb dokumentációjában ismerhető meg.

Eladó a webáruházban és/vagy az ügyfélszolgálaton elérhetővé teszi az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésére álló információt, továbbá az adott termék forgalmazójának vagy gyártójának nevét és elérhetőségét.

Eladó a felkínált termékek és szolgáltatások gyártói vagy forgalmazói által elérhetővé tett információkért és a gyártók vagy forgalmazók magatartásáért - különösen, de nem kizárólag az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelésért, a kiszolgálás módjáért, a közölt adatok valódiságáért, megbízhatóságáért, pontosságáért, teljességéért vagy naprakészségéért, a webáruházban kínált termékek vagy szolgáltatások minőségéért - semmilyen felelősséget nem vállal.

A termékek, szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak valódiságáért, pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
6. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott áru vagy szolgáltatás mellett feltüntetett ár. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

Eladó a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistában foglaltaktól, amely megtekinthető Eladó székhelyén. Ebben az esetben Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet Eladóval szemben.

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különösen, de nem kizárólag a fuvardíjat, szállítási költséget, postaköltséget, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakat. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek és szolgáltatásoknak a járulékos költségekkel növelt vételára.

7. Határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

8. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használata nem minősül emelt díjasnak.

9. Fizetés

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

9.1. Postai számlabefizetési megbízás (postai fehér csekk)
A postai számlabefizetési megbízás lapelőfizetés vásárlása esetén választható.
Az elfogadott megrendelés vételáráról Eladó postai számlabefizetési megbízást küld Vevő levelezési címére. A postai számlabefizetési megbízáson Vevő számlázási címe kerül feltüntetésre. A postai számlabefizetési megbízáson feltüntetett vételár befizetése a Magyar Posta pénztáraiban, továbbá a Magyar Posta által erre a célra rendszeresített más eszközök, megoldások igénybevételével lehetséges.

9.2. Árufizetés (Utánvétel)
Az árufizetés (utánvétel) könyv és lapszám vásárlása esetén választható.
Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton történő szállítást követő átvétel időpontjában a postai kézbesítőnek, vagy a postaponton készpénzben fizetendő.

Árufizetés (Utánvétel) választása esetén a vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:
Bruttó 50.000,- Ft megrendelési értékig 390,- Ft + áfa megrendelésenként, bruttó 50.001,- Ft és bruttó 100.000,- Ft megrendelési érték között 690,- Ft + áfa megrendelésenként, bruttó 100.001,- Ft és bruttó 200.000,- Ft megrendelési érték között 990,- Ft + áfa megrendelésenként, bruttó 200.001,- Ft és bruttó 500.000,- Ft megrendelési érték között 1.590,- Ft + áfa megrendelésenként, bruttó 500.001,- Ft és bruttó 1.000.000,- Ft megrendelési érték között 2.690,- Ft + áfa megrendelésenként, bruttó 1.000.001,- Ft és bruttó 2.000.000,- Ft megrendelési érték között 5.490,- Ft + áfa megrendelésenként. Bruttó 2.000.000,- Ft megrendelési érték felett ez a fizetési mód nem választható.

9.3. Átutalás
Az átutalás bármely termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén választható.
Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni.

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletének átutalását követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

9.4. Bankkártya
A bankkártya bármely termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén választható.
A bankkártyás fizetés révén Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat Eladó áruházában. A kiválasztott áruk megrendelése után Vevőt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vevőinknek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a "Bankkártya" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat Eladó csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A számla minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő részére.

10. Szállítás, átvétel

A szállításra, illetve átvételre a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít.

Vevő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

10.1. Házhoz kézbesítés postai küldeményként (MPL postacsomag)
A szállítás postai utánvéttel, vagy a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően postai küldeményként történik.
A megrendelt küldemény súlya és mérete nem haladhatja meg a postai küldeményekre előírt szabványokat. A szabványokat meghaladó súlyú és/vagy méretű megrendelés csak több megrendelésre bontva adható fel.

10.2. Postapont, postai csomagautomata
A szállítás postai utánvéttel, vagy a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően postai küldeményként történik.
A megrendelt küldemény súlya és mérete nem haladhatja meg a postai küldeményekre előírt szabványokat. A szabványokat meghaladó súlyú és/vagy méretű megrendelés csak több megrendelésre bontva adható fel.

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, illetve szolgáltatás átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) Vevő viseli.

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A szállítás és átvétel kapcsán Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:
A küldemények típusától és súlyától függő mindenkor hatályos postai MPL Postacsomag alapdíja, küldeményenként számítva. Eladó a postai díjszabásban található nettó díjat áfával növelten számlázza Vevő felé.
Amennyiben a Magyar Posta Zrt. az Eladó részére kedvezményt biztosít a postai díjszabásban található díjakhoz képest, Eladó a kedvezményt, vagy annak egy részét a Vevő részére továbbadhatja. Ebben az esetben a webáruházban a megrendelés leadása során automatikusan a kedvezménnyel csökkentett díj kerül felszámításra.

11. Tájékoztatás fogyasztónak minősülő vevők részére

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban „Fogyasztó”).

11.1. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:
Név:                            Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b. fsz.1.
Levelezési cím:           1300 Budapest, Pf. 157.
Telefon: 1-4304500
Fax:                             1-4304509
E-mail:                        pphungary@pphungary.hu
Online vitarendezési platform az EU 524/2013 rendelet szerint: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

A beérkezett panaszt az Eladó kivizsgálja és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztót tájékoztatja.

Ügyfélszolgálati szolgáltatást Fogyasztó a jelen pontban található elérhetőségeken vehet igénybe.

11.2. Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy az Eladó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállásra vagy felmondásra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles az Eladóval kifejezetten közölni.

Ha ebben az esetben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállásra vagy felmondásra rendelkezésre álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási és felmondási jogát.

11.3. A szerződés időtartama

Az Eladó és a Fogyasztó között kötött szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséig, azaz Eladó által a termék Fogyasztó részére történő átadásáig, illetve a szolgáltatás teljesítéséig, Fogyasztó részéről az ellenérték kifizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

A határozott idejű szerződés nem alakul határozatlan időtartamúvá.

A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama megegyezik a szerződés határozott időtartamával.

11.4. Pénzügyi biztosíték

A Fogyasztó az Eladó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nem köteles nyújtani, azonban az Eladó által történő teljesítés megkezdése előtt Fogyasztó köteles a teljes vételárat Eladó részére megfizetni.

11.5. Digitális adattartalom

A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések:
A webáruházat üzemeltető szerveren Eladó a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte. A Fogyasztó adatainak védelme érdekében Eladó a védelmi intézkedéseket periodikusan felülvizsgálja.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:
Az üzemeltetett szoftver kompatibilis minden szabványos asztali böngészővel.

11.6. Vitarendezés

Eladóra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus nem áll rendelkezésre.

A Fogyasztó panasz esetén békéltető testülethez fordulhat.
Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület.
Székhelyének postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 1-4882186
Telefon: 1-4882131

12. Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban megvásárolt termékek és szolgáltatások esetében a jótállási és szavatossági kötelezettségeket a termék gyártója, első magyarországi forgalomba hozója (a továbbiakban „forgalmazó”), a szolgáltatás nyújtója teljesíti.

Eladó kizárólag abban az esetben teljesít jótállási és szavatossági kötelezettségeket, ha a terméknek Eladó a gyártója, illetve a szolgáltatást Eladó közvetlenül nyújtja, továbbá a terméknek Eladó az első magyarországi forgalomba hozója.

Az adott termék, vagy szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a vonatkozó jogszabályok rendelkezési szerint javítja, az esetlegesen hibás eszközöket kicseréli.

Vevő tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét a termék, szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Eladó részére beküldött panasz nem jelenti és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását és jogszabály szerinti hatályosulását.

13. Egyéb tájékoztatás

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

A kiegészítő szolgáltatásokról (pl. alkatrész, javítás) szóló tájékoztatás a webáruház adott termékről, illetve szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. Ilyen tájékoztatás hiányában az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.

14. Szerzői jog

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás Eladó, illetve a termékek és szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

15. Eladó felelőssége

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.
Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

A webáruházban található képek minták, az eltérésekért Eladó felelősséget nem vállal.
Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

16. Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése végleges elküldésével jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.
Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy a megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Vevő köteles Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről Eladót haladéktalanul értesíteni.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó számlájának lejárati határidejét követő időpontban Eladónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozóan. Vevő köteles Eladó jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy Eladó tulajdonjog igényét nem vitatja.

17. Közvetített megrendelés

Vevő elfogadja, hogy egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket nem Eladó teljesíti, hanem az ezekre a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket harmadik személyek felé közvetíti, a megrendelés elfogadása és Vevő erről történő értesítése a harmadik személy feladata.

Ezekben az esetekben a szerződés nem Vevő és Eladó között, hanem Vevő és a megadott harmadik személy között jön létre. A termékekkel és szolgáltatásokkal, továbbá a pénzügyi elszámolással kapcsolatos kötelezettségek kizárólag a harmadik személyt terhelik, Eladó ezeknek a kötelezettségek harmadik személy által történő teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a közvetített megrendelések esetében a webáruház egyes funkcióit korlátozza vagy felfüggessze, különös tekintettel a fizetési, szállítási és átvételi módokra.

18. Közvetített szolgáltatás

A webáruházban megvásárolható szolgáltatásokat Eladó közvetített szolgáltatásként is nyújthatja. Vevő elfogadja, hogy ilyen megrendelések teljesítése esetében Eladó közvetített szolgáltatásokat, azaz változatlan formában továbbértékesített szolgáltatásokat számláz Vevő részére.

Eladó közvetített szolgáltatásként számlázhatja különösen, de nem kizárólag az alábbi tételeket:

19. Egyéb

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató Fogyasztók részére

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő lejárata
a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
b) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
c) Több termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
d) Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
e) Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Név: Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/b.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/b.
Fax: 1-4304509
Mail: pphungary@pphungary.hu
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltatás nyújtása esetén ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 3/b.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja: ……………………………….
Átvétel időpontja:…………………………………………...

A fogyasztó(k) neve:……………………………………….
A fogyasztó(k) címe:……………………………………….

Kelt:…………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

3. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Fogyasztók részére

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a gyártó vagy első magyarországi forgalomba hozó (a továbbiakban együtt „vállalkozás”) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, a jótállási igény az alábbiak szerint érvényesíthető:

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén jogszabály vagy szerződés alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.